İcra Hukukunun Kapsamı

Gerçek ve tüzel kişilerin birbirleriyle, gerçek kişilerin gerçek kişilerle, tüzel kişilerin tüzel kişilerle olan borç-alacak ilişkisi yasalara uygun olmak zorundadır. Eğer bu kişilerden biri borcunu ödemiyor ve ödememekte de ısrar ediyorsa borç yasaların belirlediği usul ve esaslara uygun şekilde tahsil edilir. İcra ve iflas hukuku; kişilerin, bankaların, şirketlerin, çek, senet, poliçe gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan tahsil edemedikleri alacaklarının devlet zoruyla tahsil edilmesini sağlayan bir hukuk dalıdır. İcra hukuku kapsamında açılan davalar hakkında bilgi sahibi olmak için https://www.latifcembaran.com/icra-ve-iflas-avukati.html sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

İcra Hukukunda Haciz Yolları

İcra ve iflas hukuku en basit anlatımla para tahsili olarak tanımlanabilir. Alacaklının talebi doğrultusunda borcun tahsili için gerçek veya tüzel kişiye karşı başlatılan yasal işlemlerin tümü icra hukukunun kapsam alanı içinde yer alır. Bunun dışında taşınmazların tahliyesi ve teslimi, taşınır teslimi, bir işin yapılıp yapılmadığının takibi, irtifak haklarına ilişkin ilamların icrası, çocuk teslimi gibi konuları da içene alır. İcra hukuku kapsamında bir borcun tahsil edilmesi için borcun türüne göre haciz uygulanır. İlamlı icra, ilamsız icra, kambiyo senetlerine özgü haciz, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip, ihtiyati haciz yolu ile alacağın tahsili gerçekleştirilir. Hukuku ilgilendiren her olay birbirinden farklı özellikler gösterir. Bu nedenle her alacak davası, her icra davası aynı olamaz. Her olay hukuk kapsamında ayrı ayrı değerlendirilir ve yasaların öngördüğü şekilde hareket edilir. Bu konuda İcra Mahkemeleri son sözü söyler. İcra, takip ve haciz işlemleri yasaların belirlediği şekilde yapılmak zorundadır. Hukuk herkes için gereklidir. İcra ve iflas hukuku da hem borçlunun hem de alacaklının haklarını korumaya yönelik usul ve esaslardan oluşan bir hukuk dalıdır, kararlarını da bu usul ve esaslara göre verir. Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak ve hukuki danışmanlık hizmeti talep etmek için www.latifcembaran.com sayfayı ziyaret edebilirsiniz.